1.
    

Definities

1.1
    

In deze algemene voorwaarden voor online verkoop van producten aan consumenten wordt verstaan onder:

 
    

a.
    

Algemene Voorwaarden

 
    

Deze algemene voorwaarden voor online verkoop van producten aan consumenten.

b.
    

KELAPTOPS

 
    

KELAPTOPS

c.
    

Economische levensduur

 
    

Met economische levensduur wordt bedoeld de vermoedelijke of werkelijke periode waarna een product als verouderd geldt. Na het verstrijken van de economische levensduur kan het product mogelijk nog wel worden gebruikt.

d.
    

Formulier

 
    

Het elektronische document waarmee een of meer producten online door de Klant bij KELAPTOPS worden besteld en waarin een omschrijving is opgenomen van het/de bestelde product(en), aantal en prijs

e.
    

Klant

 
    

Iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie KELAPTOPS een Overeenkomst heeft gesloten of die de website van KELAPTOPS bezoekt.

f.
    

Non-conformiteit

 
    

Een product is non-conform als het product ten tijde van de aflevering niet de eigenschappen bezit die de Klant op grond van de Overeenkomst mocht verwachten en die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen. Normale slijtage en onheil van buitenaf leiden nooit tot non-conformiteit.

g.
    

Overeenkomst

 
    

De overeenkomst op afstand waarbij in het kader van een door KELAPTOPS georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand; De overeenkomst tussen de Klant en KELAPTOPS ligt vast in het Formulier, de Algemene Voorwaarden en de bevestigende e-mail die KELAPTOPS aan het door de Klant opgegeven e-mailadres zendt na ontvangst van het Formulier.

h.
    

Overmacht

 
    

Alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop KELAPTOPS geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet of niet meer van KELAPTOPS kan worden verlangd.

 
    

 

 
    

 

2.
    

Toepasselijkheid

2.1
    

Uitsluitend deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen van producten en facturen van KELAPTOPS aan de Klant, op alle bestellingen van de Klant bij KELAPTOPS en op alle Overeenkomsten en andere rechtshandelingen tussen KELAPTOPS en de Klant.

2.2
    

Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op ieder gebruik dat de Klant maakt van de website van KELAPTOPS.

2.3
    

Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden (zoals speciale actievoorwaarden) van toepassing zijn op bepaalde producten en al dan niet in een specifiek aangegeven (actie)periode, maar dit geldt alleen wanneer dat op de website van KELAPTOPS expliciet wordt aangegeven.

2.4
    

KELAPTOPS draagt er zorg voor dat deze Algemene Voorwaarden voor of bij het sluiten van de Overeenkomst elektronisch aan de Klant ter hand worden gesteld. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst op een duurzame gegevensdrager, door middel van daartoe op de website beschikbare faciliteiten, en voor de (blijvende) toegankelijkheid van de opgeslagen kopie.

2.5
    

Onverminderd eventuele voor KELAPTOPS zelf bestaande wettelijke verplichtingen om de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden te bewaren, is KELAPTOPS niet verplicht om de eventueel gearchiveerde Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden voor de Klant te allen tijde toegankelijk te houden.

2.6
    

Indien de Klant naar zijn algemene (inkoop)voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door KELAPTOPS is ingestemd.

2.7
    

KELAPTOPS behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen

2.8
    

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is, (geheel of gedeeltelijk) vernietigbaar is of onverbindend wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. KELAPTOPS en de Klant zullen dan in overleg treden om een nieuwe bepaling overeen te komen, die zoveel mogelijk aansluit op en rekening houdt met doel en strekking van de nietige, vernietigde of onverbindend verklaarde bepaling.

 
    

 

 
    

 

3.
    

Totstandkoming van een Overeenkomst en weigering van een bestelling

3.1
    

De presentatie van producten van KELAPTOPS houdt enkel en alleen een vrijblijvend overzicht van door KELAPTOPS te koop aangeboden producten in. De afbeelding van de producten op de website biedt de Klant enkel de mogelijkheid om online (een) bestelling(en) te plaatsen en geldt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van het betreffende product ("zolang de voorraad strekt"). De ontvangst van de bestelling van de Klant via het Formulier wordt door KELAPTOPS middels een e-mail bevestigd aan het door de Klant opgegeven e-mailadres. Met verzending van die e-mail komt de Overeenkomst tussen de KELAPTOPS en de Klant tot stand.

3.2
    

KELAPTOPS behoudt zich het recht voor om online via het Formulier gedane bestellingen niet te accepteren; een dergelijke beslissing kan door KELAPTOPS naar eigen inzicht en zonder nadere motivering genomen worden. Wanneer KELAPTOPS een dergelijke online gedane bestelling niet accepteert, dan zal de Klant daarover op de voor KELAPTOPS kortst mogelijke termijn geïnformeerd worden.

3.3
    

Informatie, afbeeldingen, mededelingen, reclame-uitingen, prijsvermeldingen en dergelijke op de website van KELAPTOPS, via e-mail of enig ander communicatiemiddel, met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten, worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven of gedaan. KELAPTOPS garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Geringe afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding.

 3.4
    

 bij het 1ste laptop ontvangst waarvan schade is is KELAPTOPS verplicht om de 2de laptop naar de klant toe te sturen mocht de klant de laptop niet retourneren en in bezit houden en de openstaande bedrag niet voldoen dan zal er een incasso worden ingeschakeld door een incasso bureau.

 
    

 

4.
    

Prijzen

4.1
    

De op het moment van bestelling geldende prijs voor een product luidt in Euro's, inclusief BTW, maar exclusief de eventuele wettelijk verplichte verwijderingsbijdrage en inclusief verzend- of bezorgkosten. Wij hanteren marge prijzen. Als bedrijfzijnde kunt u geen BTW terug vorderen van de belasting. De BTW is al meteen verwerkt in onze prijzen.

4.2
    

Kennelijke fouten in prijs of omschrijving van een product zoals vermeld op de website van KELAPTOPS kunnen door KELAPTOPS altijd worden gecorrigeerd. Indien de Klant evenwel op basis daarvan tot het aangaan van een Overeenkomst mocht hebben besloten, dan kan hij deze Overeenkomst alsnog binnen veertien (14) dagen nadat KELAPTOPS de betreffende fout aan de Klant kenbaar heeft gemaakt, annuleren.

 
    

 

 
    

 

5.
    

Betaling

5.1
    

Bij bestellingen via de website kan de Klant betalen met behulp van de op de website specifiek vermelde betalingsmogelijkheden. KELAPTOPS kan die betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Nieuwe betalingsmogelijkheden worden altijd kenbaar gemaakt via de website.

5.2
    

Bepaalde betalingsmogelijkheden kunnen alleen worden gebruikt als aan de voorwaarden van de betreffende mogelijkheden, zoals een controle op de kredietwaardigheid van de Klant en authentificatie van de Klant en autorisatie, is voldaan. Indien dergelijke voorwaarden gelden, dan wordt dat op de website van KELAPTOPS aangegeven.

5.3
    

In het geval dat voor betaling met behulp van een door een derde uitgegeven creditcard of met behulp van een elektronische betaalmethode wordt gekozen, dan zijn hierop de voorwaarden van de betreffende kaartuitgever of bank van toepassing. In de relatie tussen de Klant en de kaartuitgever of bank is KELAPTOPS geen partij.

5.4
    

Helaas doen we niet aan rembours.

5.5
    

Indien de Klant niet, niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het jegens KELAPTOPS verschuldigde bedrag zonder nadere sommatie of ingebrekestelling terstond opeisbaar, vermeerderd met een rente van 1,5% per maand, gerekend over het door de Klant verschuldigde totaalbedrag, waarbij ieder deel van een maand als een volledige maand wordt gerekend, vanaf de dag waarop de betaling had moeten plaatsvinden tot aan de dag der algehele voldoening. Indien voor KELAPTOPS door de betalingsachterstand aantoonbaar een grotere schade is ontstaan, dan is KELAPTOPS gerechtigd, ook deze te vorderen.

5.6
    

Indien KELAPTOPS gedwongen is om tot incasso van haar vordering op de Klant over te gaan, dan zal de Klant verplicht zijn alle door KELAPTOPS daarvoor te maken (gerechtelijke en buitengerechtelijke) kosten te vergoeden, met een minimum van EUR 200.

 
    

 

 
    

 

6.
    

Levering en verzendkosten

6.1
    

KELAPTOPS levert de bestelde producten aan het door de Klant opgegeven afleveradres. De Klant dient bij iedere bestelling aan te geven of het afleveradres hetzelfde adres is als het factuuradres; een afwijkend afleveradres is mogelijk.

6.2
    

Levering kan uitsluitend binnen Nederland en België plaatsvinden, waarbij levering aan postbus¬adressen is uitgesloten. Aflevering van bestelde producten wordt door een door KELAPTOPS aangezochte vervoerder uitgevoerd

6.3
    

Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd, nadat de bestelling per e-mail is bevestigd en de door de Klant opgegeven betalingsmethode ook is verwerkt. In beginsel streeft KELAPTOPS ernaar om een besteld product door haar vervoerder binnen 14 werkdagen, dat het uiterlijk na 30 dagen tenzij anders door KELAPTOPS is of wordt aangegeven, ter aflevering bij de Klant aan te bieden. De bezorging vindt in beginsel plaats op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur.

6.4
    

Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal KELAPTOPS aangeven wanneer het product weer leverbaar is en een alternatief aanbieden aan de Klant. KELAPTOPS is gerechtigd een technisch gelijkwaardig product ter vervanging van het niet-voorradige product aan de Klant te leveren.

6.5
    

Zodra een product bij de Klant is afgeleverd, gaat het risico daarvan op de Klant over.

6.6
    

Indien de Klant niet aanwezig is op de eerste werkdag dat het bestelde product wordt aangeboden, zal de vervoerder het product de volgende werkdag nogmaals aanbieden. In totaal zal een besteld product 3 maal bij de Klant worden aangeboden. Indien de Klant niet in staat is om deze in ontvangst te nemen, ontvangt de Klant een kaart in de brievenbus. Op deze kaart staat een telefoonnummer dat de Klant kan bellen om een nieuwe afspraak voor aflevering te maken.

6.7
    

    Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
    Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 
    

 

 
    

 

7.
    

Fabrieksgarantie en wettelijke garantie

7.2
    

KELAPTOPS verschaft een eigen garantie op door haar geleverde producten, namelijk zes (6) maanden. Met uitzondering van de accu,  KELAPTOPS biedt aan de Klant enkel laptops met een prijs -zoals aangegeven op de website- hoger dan €349 inclusief BTW wel garantie op de accu aan. Daarnaast indien het door de Klant bestelde Product daarvoor in aanmerking komt, kan KELAPTOPS additioneel zes (6) maanden garantie extra aanbieden tegen een vergoeding door de Klant van €25. Indien herstel of vervanging in geval van Non-conformiteit onmogelijk is dan wel in redelijkheid niet van KELAPTOPS kan worden gevergd, dan wel indien KELAPTOPS niet binnen een redelijke termijn voor de Klant voor herstel of vervanging kan zorg dragen, dan heeft de Klant de bevoegdheid de Overeenkomst, al dan niet gedeeltelijk, te ontbinden, indien dit binnen 14 dagen plaatsvindt. In dit geval krijgt de Klant door KELAPTOPS een tegoedbon met de waarde van het door de Klant aangeschafte product aangeboden. KELAPTOPS is wettelijk gezien niet verplicht om geld terug te geven.

7.3
    

De Klant kan alleen de door KELAPTOPS aangeboden garantie claimen bij KELAPTOPS wanneer het product is gekocht via de website van KELAPTOPS (www.degoedkoopstelaptops.nl).

7.4
    

De wettelijke garantietermijn vangt aan op het moment van aflevering van het product, waarbij de factuur als garantiebewijs dient.

7.5
    

Ingeval een defect/gebrek in of aan een product het gevolg is van ondeskundig of onoordeelkundig gebruik, van buitenaf komende onheilen in de ruimste zin van het woord demontage of de-installatie, opzet of grove nalatigheid van de Klant, geldt in geen geval dat de Klant zich jegens KELAPTOPS kan beroepen op garantie.

7.6
    

Indien tijdens het door KELAPTOPS uitgevoerde onderzoek blijkt dat het defect/gebrek veroorzaakt wordt door een virus, illegale of onjuiste installatie van software, is (wettelijke) garantie van KELAPTOPS eveneens uitgesloten.

7.7
    

Indien tijdens het door KELAPTOPS of door de fabrikant uitgevoerde onderzoek blijkt dat een derde geprobeerd heeft het product te herstellen, kan de Klant jegens KELAPTOPS geen beroep doen op (wettelijke) garantie, tenzij een geval als bedoeld in artikel 7:21 lid 6 BW zich voordoet, of tenzij KELAPTOPS daartoe op voorhand schriftelijk toestemming heeft gegeven.

7.9
    

Als de Klant een beroep doet op het verlenen van (wettelijke) garantie, zal hij KELAPTOPS alle noodzakelijke medewerking moeten verlenen door KELAPTOPS onder meer de gelegenheid te geven een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden waaronder of waarin het product is gebruikt en de wijze waarop de producten zijn geïnstalleerd.

 
    

 

 
    

 

8.
    

Herroepingsrecht

8.1
    

Bij de aankoop van een product heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) dagen na ontvangst van het betreffende product. Indien de Klant van zijn herroepingsrecht gebruik wenst te maken, is het dus voldoende dat hij het betreffende product tijdig, dus binnen 14 dagen na ontvangst, retour zendt aan KELAPTOPS na het aanvragen van de retour via de website.

    Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

8.2
    

Gebruikte producten dienen in de huidige status terug te retourneren. Uiteraard ongebruikt en onbeschadigd. Bij nieuwe producten dat afwijkt van nieuwstaat zijn wij genoodzaakt om 30 % in rekening te brengen. Gebruikte producten gebruikt gerouterneerd binnen 7 dagen brengen wij 10 % in rekening. Na 7 dagen tot 14 dagen brengen wij 20 % in rekening. Het bedrag dat in rekening wordt gebracht wordt gebruikt om de software te verwijderen en opnieuw te installeren + administratie kosten. De verzendkosten zijn voor de koper. Speciaal op maat gestelde PC's en of Laptops kan niet worden terug genomen, en heeft geen recht op bedenktermijn. Wel heeft men het recht om het product aan ons aan te bieden.

8.3
    

Van dit herroepingsrecht zijn altijd uitgezonderd (i) audio- en video-opnamen, softwareproducten en andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling is verbroken.

8.4
    

het bepaalde in artikel 8.2 en het geen product betreft als bedoeld in artikel 8.3, dan draagt KELAPTOPS zorg voor terugbetaling binnen dertig (30) dagen van het bedrag dat de Klant aan KELAPTOPS heeft voldaan.

8.5
    

De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Klant.

 
    

 

 
    

 

9.
    

Reparaties

 

9.1
    

Bij een defect waarvoor garantie geldt, kan de Klant:

 
    

a.
    

Contact opnemen met KELAPTOPS. Het telefoonnummer staat vermeld op de factuur of op de website: www.degoedkoopstelaptops.nl. Op het moment dat de Klant contact opneemt met KELAPTOPS, moet de Klant de factuur steeds bij de hand hebben.

b.
    

 De Klant dient een kopie factuur mee te sturen aan KELAPTOPS na het aanvragen van de retourautorisatie, of in geval van afgifte bij KELAPTOPS zelf aan een medewerker van KELAPTOPS.

 

 
    

 

 

Reparaties aan non-conforme producten en overige reparaties

9.3
    

Indien een defect zich binnen zes (6) maanden na de aflevering manifesteert en de Klant aantoont (i) dat het gekochte product non-conform was ten tijde van de aflevering en (ii) door hem sinds de aflevering ook normaal is gebruikt en (iii) daaromtrent ook de nodige informatie heeft verstrekt en de Klant kan aantonen dat hij recht heeft op de zes (6) dan wel twaalf (12) maanden, vindt herstel of vervanging kosteloos plaats. In geval van vervanging is KELAPTOPS gerechtigd een technisch gelijkwaardig product ter vervanging van het niet-conforme product aan de Klant te leveren. Indien een defect zich evenwel binnen zes (6) maanden na aflevering manifesteert en de Klant zich ter zake daarvan op non-conformiteit van het gekochte product wil beroepen, dient hij (i) zijn klacht duidelijk aan KELAPTOPS te omschrijven en (ii) aan te geven dat het defect zich binnen zes (6) maanden na aflevering heeft gemanifesteerd.

9.4
    

Indien een defect zich meer dan zes maanden na de datum van aflevering van het betreffende product manifesteert en de Klant bewijst dat sprake is van een non-conform product ten tijde van de aflevering dat door hem sindsdien normaal is gebruikt en daarover ook informatie heeft verstrekt, kan KELAPTOPS aanspraak maken op een redelijke bijdrage van de Klant in de kosten van herstel of vervanging indien de reparatie of de vervanging leidt tot een aanzienlijke verlenging van de Economische levensduur van het betreffende product.

9.5
    

Indien KELAPTOPS de Klant gemotiveerd heeft aangegeven te twijfelen over de door de Klant gestelde non-conformiteit bij aflevering, kan KELAPTOPS de Klant voorstellen een onderzoek te (doen) instellen naar de oorzaak van het defect. Indien uit onderzoek volgt dat geen sprake is van non-conformiteit brengt KELAPTOPS daarvoor aan de Klant kosten, zoals ter zake van het verrichte onderzoek, in rekening.

9.6
    

In al die gevallen waarin geen sprake is van Non-conformiteit of reparatie onder fabrieksgarantie als bedoeld in artikel 9.1 brengt KELAPTOPS de kosten van reparaties aan de Klant in rekening. In al die gevallen waarin geen sprake is van Non-conformiteit of reparatie onder fabrieksgarantie en uitsluitend indien de Klant aangeeft het defecte product niet door KELAPTOPS te willen laten repareren, brengt KELAPTOPS de Klant onderzoekskosten in rekening.

9.7
    

Indien KELAPTOPS voornemens is onderzoeks- en/of reparatiekosten door te berekenen overeenkomstig het vorige lid van artikel 5 en/of artikel 6, wordt de Klant vooraf ingelicht over de omvang van die onderzoeks- en/of reparatiekosten. Eerst na akkoord van de Klant op de verstrekte prijsopgave wordt begonnen met de reparatie. Indien de Klant niet instemt met de begrote reparatiekosten, zal het product eerst na betaling van de onderzoekskosten aan de Klant worden geretourneerd.

 
    

 

 

 

 

Zorg dragen voor back-up

9.9
    

Bij het verrichten van een reparatie kunnen opgeslagen gegevens, databestanden, besturingssystemen of programma's verloren gaan. De Klant dient daarom zelf zorg te dragen voor een back-up, voordat het product ter reparatie aan KELAPTOPS wordt aangeboden. KELAPTOPS is niet gehouden, noch aansprakelijk, voor het veiligstellen van aanwezige gegevens, databestanden, besturingssystemen of programma's. Ook voor het opnieuw invoeren of installeren van de betreffende gegevens, databestanden, besturingssysteem of programma's na reparatie is de Klant zelf verantwoordelijk.

 
    

 

 

Gerepareerde producten

9.10
    

Gerepareerde producten worden door KELAPTOPS aan de Klant retour gezonden. De kosten van retourzending zijn binnen de wettelijke garantietermijn voor rekening van KELAPTOPS.

 
    

 

 
    

 

10.
    

Eigendomsvoorbehoud

10.1
    

Niettegenstaande feitelijke aflevering aan de Klant, blijft KELAPTOPS eigenaar van het verkochte product zolang de Klant niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens KELAPTOPS ter zake van enige met KELAPTOPS gesloten Overeenkomst, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen jegens KELAPTOPS verschuldigd mocht worden aan rente en kosten.

 
    

 

 
    

 

11.
    

Privacy

11.1
    

KELAPTOPS zal de (persoons)gegevens van de Klant uitsluitend verwerken overeenkomstig haar privacybeleid. De website bevat een Privacyverklaring

11.2
    

KELAPTOPS verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van Klanten uitsluitend ten behoeve van (i) de administratie en uitvoering van met Klanten gesloten Overeenkomsten, (ii) onderzoek aan door Klanten aangeboden defecte producten en (iii) reparatie aan door Klanten aangeboden defecte producten, (iv) voor het klantenbestand van KELAPTOPS, (v) voor registratie van die Klanten die per e-mail te kennen hebben gegeven de e-mailnieuwsbrief te willen ontvangen, een en ander in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Indien een Klant zijn persoonlijke gegevens wenst in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen, kan de Klant hierover per e-mail (via info@KELAPTOPS.nl) met KELAPTOPS contact opnemen en KELAPTOPS zal aan de Klant alle gewenste informatie verstrekken en indien zulks door de Klant gewenst wordt de gegevens aanpassen of verwijderen, tenzij een op KELAPTOPS rustende wettelijke verplichting hieraan in de weg staat en mits de Klant als bijlage bij de betreffende e-mail een kopie van zijn geldig legitimatiebewijs heeft gevoegd. De gegevens van Klanten worden door KELAPTOPS niet verstrekt aan derden.

 
    

 

 
    

 

12.
    

Aansprakelijkheid

12.1
    

Informatie op de website van KELAPTOPS is enkel bedoeld voor informatiedoeleinden en niet bedoeld als advies. Indien KELAPTOPS op haar website links heeft opgenomen naar andere websites die wellicht interessant kunnen zijn voor de Klant, dan is KELAPTOPS niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant leidt als gevolg van een bezoek aan die website, zoals, maar niet beperkt tot schade veroorzaakt door een virus of onjuistheid of onvolledigheid van de op die website aanwezige informatie.

12.2
    

Aansprakelijkheid van KELAPTOPS tegenover de Klant wordt in alle gevallen beoordeeld op de voet van artikel 7:24 B.W., of in het geval dat artikel niet van toepassing is, het toepasselijke dwingende recht.

 
    

 

 
    

 

13.
    

Overmacht

13.1
    

In geval van Overmacht aan de zijde van KELAPTOPS heeft de Klant slechts recht op schadevergoeding van KELAPTOPS, indien KELAPTOPS in verband met haar tekortkoming een voordeel geniet dat KELAPTOPS bij behoorlijke nakoming niet zou hebben gehad. De Klant heeft in dat geval recht op vergoeding van zijn schade tot ten hoogste het bedrag van het door KELAPTOPS genoten voordeel.

 
    

 

 
    

 

14.
    

Communicatie

14.1
    

Iedere communicatie tussen KELAPTOPS en de Klant kan elektronisch plaatsvinden, tenzij de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst en/of de wet uitdrukkelijk anders voorschrijft.

14.2
    

De door KELAPTOPS opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de Klant.

14.3
    

Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van de Klant, komt dit voor risico van de Klant, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

 
    

 

 
    

 

15.
    

Klachten

15.1
    

Indien een Klant niet tevreden is over de wijze waarop KELAPTOPS uitvoering geeft of heeft gegeven aan de Overeenkomst, kan de Klant zijn volledig en duidelijk omschreven klacht binnen bekwame tijd melden bij KELAPTOPS met gebruikmaking van het door KELAPTOPS daarvoor aangeboden klachtenformulier dat via info@KELAPTOPS.nl aan KELAPTOPS kan worden gezonden.

15.2
    

Bij KELAPTOPS ingediende klachten worden binnen een termijn van 30 dagen na de dag van ontvangst daarvan door KELAPTOPS beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere beantwoordingstijd vraagt, wordt door KELAPTOPS binnen de genoemde termijn een bericht van ontvangst van de klacht aan de Klant gezonden. Dat bericht bevat ook een indicatie van de termijn waarop de Klant een uitgebreider bericht kan verwachten.

 
    

 

 
    

 

16.
    

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

16.1
    

Op deze Algemene Voorwaarden, op alle Overeenkomsten, Formulieren, aanbiedingen, prijsopgaven, offertes, de website van KELAPTOPS en op iedere andere rechtsrelatie tussen KELAPTOPS en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is nadrukkelijk uitgesloten.

16.2
    

Alle geschillen tussen KELAPTOPS en de Klant worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechter.

 
    

 

 
    

 

17.
    

Gegevens van KELAPTOPS

KELAPTOPS
Bergweg 4
5801 EG Venray
WOWlease | KE Laptops

    KVK 74248839
    Vestigingsnr. 000042222648
    Marco Polostraat 20
    5665GJ
    Geldrop

74248839 0000 000042222648 WOWlease Detailhandel via internet in overige non-food Verhuur en lease van computers en kantoorapparatuur
085 - 06 04 042

BTW Nummer : NL204526899B02